Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

1. Toepassing

1.1 De rechtsverhouding tussen de bv TIM BUILDING, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Lerenveld 39, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0842.645.730, tel. 03/304.80.60, IBAN BE05 7310 2241 7075 (hierna genoemd ‘de Aannemer’) en de Klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden eigen aan de opdracht (samen ‘de Voorwaarden’). Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

1.2 De  Voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard  wanneer de Klant een bestelling heeft geplaatst en/of wanneer de Aannemer de werken heeft aangevangen.

1.3 De Voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Aannemer.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van de Aannemer.

2.2 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft, en vervallen na 30 dagen van rechtswege. De offerte is gebaseerd op de informatie die de Aannemer tot dan toe ontving van de potentiële Klant.

2.3 De overeenkomst tussen de Aannemer en de Klant komt slechts tot stand na ondertekening door de Klant van de offerte dan wel middels een specifiek contract gebaseerd op de offerte en ondertekend door de Klant en de Aannemer.

2.4. Alleen de werken en goederen die uitdrukkelijk vermeld zijn in de offerte, zijn inbegrepen in de opdracht. Alle wijzigingen en bijkomende prestaties - om welke reden dan ook - vallen buiten de oorspronkelijke opdracht en worden bijkomend, in regie, aangerekend aan de uurtarieven die in de initiële opdracht/offerte werden voorzien.

2.5 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de correspondentie m.b.t. het project (incl. aanvaarding offerte en voorwaarden, afspraken en planning) voornamelijk per email verloopt om een efficiënte en snelle werking te garanderen.

3. Prijzen

3.1 De toepasselijke prijzen zijn deze die gelden op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst tussen de Aannemer en de Klant, exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en voor rekening van de Klant zijn.

3.2 De prijzen van de Aannemer zijn in belangrijke mate afhankelijk van de fluctuaties van de prijzen in de grondstoffen alsook van de prijzen van externe leveranciers van producten en materialen die worden verwerkt door de Aannemer. Indien zich sedert de datum van ondertekening van de overeenkomst prijsstijgingen zouden voordoen van meer dan 5%  in de grondstofprijzen en/of de prijzen van voormelde externe leveranciers, dienen deze prijzen te worden herzien en zal de Aannemer deze prijsstijgingen doorrekenen aan de Klant ten belope van maximum 80% van de totale prijs.

3.3 Alle vermelde hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden. Indien een meetstaat wordt opgegeven, volgen we voor de prijsofferte de hoeveelheden van de meetstaat. Wanneer bij uitvoering de hoeveelheden niet kloppen worden deze nadien per huidig geldende eenheidsprijs aangerekend.

3.4 Het opstellen van plannen en schetsen wordt aangerekend zoals bepaald in de offerte. Alleen in geval van effectieve bestelling, kan deze meerkost door de Aannemer worden geannuleerd.

4. Facturatie

4.1 Voor het te betalen bedrag vermeld in de overeenkomst ontvangt de Klant een voorschotfactuur van 15% na ondertekening van de offerte . Verdere facturatie gebeurt om de 2 weken op basis van de vorderingsstaat. Na de oplevering volgt een slotfactuur, waarbij de door de Klant betaalde voorschotten zullen worden verrekend. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan de Aannemer te worden gericht.

4.2 Behoudens andersluidend beding of vervaldatum vermeld op de factuur, dienen de facturen betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij contante betaling geldt enkel een door een zaakvoerder van de Aannemer afgetekende factuur als bewijs van betaling.

4.3 Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 150 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant. Ook de Klant heeft recht op zulke schadevergoeding wanneer de Aannemer in gebreke zou blijven (zie artikel 7.3).

4.4 In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van de Aannemer te voldoen, behoudt de Aannemer zich het recht voor om naar eigen inzicht de verdere uitvoering van de prestaties op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen (zie artikel …).

4.5 Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van de dezelfde schuldenaar. Indien door de Aannemer  expliciet en schriftelijk  afbetalingstermijnen werden toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd zoals voorzien.

4.6 Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden. De hierdoor veroorzaakte bijkomende kosten zijn eveneens ten laste van de Klant.

5. Eigendomsvoorbehoud

Vanaf de terbeschikkingstelling ervan aan de klant zijn alle risico’s aan de goederen verbonden, uitsluitend ten laste van de Klant. De door de Aannemer geleverde goederen blijven evenwel steeds, zelfs ingeval van verwerking, vermenging of incorporatie, haar eigendom en dit tot de volledige betaling van de prijs en in het algemeen alles wat uit hoofde van de overeenkomst aan de Aannemer verschuldigd is, zowel in hoofdsom, interesten als kosten. Het is de Klant verboden om de geleverde goederen door te verkopen, deze in pand te geven of de vordering erop te cederen vooraleer de prijs (met aanhorigheden) volledig is betaald.

6. Levering van de goederen en uitvoering van de werken

Planning en termijnen

6.1 De aangeduide leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en hebben slechts een indicatief karakter. In geen geval zal de Klant schadevergoeding kunnen eisen, van welke aard ook, en/of de overeenkomst kunnen beëindigen en/of de betaling van verschuldigde bedragen weigeren wegens overschrijding van de aangegeven termijnen. Deelleveringen zijn toegestaan en gelden als gedeeltelijke verkoop.

6.2 De Aannemer is gerechtigd de planning te wijzigen en/of de uitvoeringstermijn te verlengen indien de planning niet kan gevolgd worden door toedoen van de Klant en/of van zijn aangestelde(n), en dit onverminderd de verplichting tot betaling door de Klant van de tot op dat ogenblik verrichte prestaties en gemaakte kosten. Indien de wijziging van de planning en/of de verlenging van de uitvoeringstermijn bijkomende prestaties en kosten noodzaken vanwege de Aannemer, is de Klant gehouden deze prestaties en kosten te vergoeden.

Levering van goederen

6.3 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuzen van producten en goederen.

6.4. Nadat de overeenkomst tot stand gekomen is, kunnen de bestelde goederen niet meer worden geannuleerd. De Klant is ten allen tijde gehouden de prijs voor de bestelde producten en goederen te betalen.

6.5 Indien de voorziene goederen op het ogenblik van de uitvoering van de werken niet meer leverbaar zijn, zal de Aannemer deze naar best vermogen vervangen door andere goederen, daarbij rekening houdend met de prijs en het uitzicht van de oorspronkelijk voorziene prestaties. In geen geval zal de Klant hiervoor een schadevergoeding kunnen eisen.

Uitvoering van werken

6.6 De Klant is verantwoordelijk voor het bekomen en het overmaken van alle vereiste vergunningen, attesten en alle andere mogelijke noodzakelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen en dergelijke die vereist of verplicht zijn opdat de Aannemer zijn opdracht op wettelijke en deugdelijke wijze zou kunnen uitvoeren. In geen enkel geval kan de Aannemer hiervoor enige verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid worden toegerekend.

6.7 De Klant is gehouden steeds de goede bereikbaarheid en toegang te verzekeren tot het gebouw of de werf waar de levering en/of werken dienen te gebeuren, en de nodige maatregelen te nemen opdat de Aannemer kan (verder)werken in de meest optimale omstandigheden.

6.8 Wanneer de Klant zelf werken uitvoert, kan de Aannemer hiervoor enige verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid worden toegerekend.

6.9. Nadat de werken zijn uitgevoerd, wordt overgegaan tot oplevering. De werken zijn opgeleverd nadat de Klant, de eventuele architect en de Aannemer een PV van oplevering hebben ondertekend, of na betaling van de slotfactuur door de Klant.

7. Overmacht en beëindiging van de overeenkomst

7.1 De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zo bijvoorbeeld (niet-limitatief), ziekte of onbeschikbaarheid van de betrokken uitvoerende personen, uitzonderlijke weersomstandigheden, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde grondstoffen of producten.

Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze de andere partij daar onmiddellijk en schriftelijk van op de hoogte brengen met gedetailleerde opgave van de omstandigheden van de overmacht.

Bij overmacht kunnen de partijen de uitvoering van de overeenkomst opschorten tijdens de periode waarin de overmacht bestaat, of de overeenkomst beëindigen (bij aangetekend schrijven) als de overmacht blijft bestaan gedurende meer dan een maand. In dat geval is de Klant gehouden de Aannemer te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht zonder dat daarbij enige schadevergoeding verschuldigd is.

7.2 De klant is gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits zij de Aannemer schadeloos stelt voor al haar uitgaven, al haar arbeid en haar winstderving (art. 1794 BW). De winstderving van de Aannemer wordt steeds forfaitair begroot op 20% van de prijs van het deel van opdracht dat op het ogenblik van de eenzijdige verbreking nog niet werd uitgevoerd. De door de Aannemer reeds aangekochte materialen dienen te worden betaald. Als eenzijdige verbreking door de Klant wordt tevens beschouwd het geval waarin de uitvoering van de werken niet mogelijk is door aan de Klant te wijten omstandigheden.

7.3. De Partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst voortijdig van rechtswege en met onmiddellijk effect te ontbinden, mits aangetekende schriftelijke kennisgeving, indien één der partijen een ernstige inbreuk pleegt op haar contractuele verplichtingen en nalaat deze inbreuk te corrigeren of te beëindigen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning vanwege de andere partij, waarin verzocht wordt de inbreuk te corrigeren of te beëindigen binnen de 14 dagen na verzending ervan per aangetekend schrijven. Ingeval van ontbinding overeenkomstig huidig lid is de in gebreke blijvende partij van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden om de schadelijdende partij te vergoeden en te vrijwaren voor alle schade (in de ruimste zin van het woord) die zij hierdoor lijdt, die wordt bewezen naar gemeen recht.

7.4 In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst voor een van de partijen een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, zullen de partijen in onderling overleg treden om gezamenlijk een billijke aanpassing van de overeenkomst overeen te komen.

8. Waarborgen en Aansprakelijkheid

8.1 De Aannemer kan, behoudens in het geval van opzet of grove fout of voor de opzet of grove fout van haar aangestelde of lasthebbers, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zou zijn door de Aannemer of diens aangestelden. De aansprakelijkheid van de Aannemer is aldus beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd, behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door de Aannemer krachtens de overeenkomst. 

8.2. Zichtbare gebreken en non-conformiteiten

Het in ontvangst nemen van de goederen geldt als aanvaarding van de eventuele zichtbare gebreken en/of zichtbare non-conformiteiten.

Door de oplevering van de werken worden de eventuele zichtbare gebreken en zichtbare niet-conformiteiten gedekt.

Hetzelfde geldt voor de ingebruikname van de goederen en/of de geleverde diensten en werken.

8.3.Verborgen gebreken en non-conformiteiten

De garantie op de geleverde goederen betreft de fabrieksgarantie, behoudens wanneer de goederen consumentengoederen zijn. Desgevallend geldt de wettelijke garantietermijn. Voor de geleverde diensten en de uitgevoerde werken geldt een onderhoudsperiode voor de verborgen niet-conformiteit en de verborgen gebreken, die zowel wat de omvang als de duur ervan betreft principieel beperkt is tot een periode van twaalf maanden na de oplevering, dit enkel voor zover de klant haar rechtsvordering instelt binnen de 4 maanden na kennisname van het gebrek/de niet-conformiteit. De Aannemer dient steeds de mogelijkheid te hebben de gebreken of defecten onmiddellijk tegensprekelijk  te onderzoeken bij gebreke waaraan elk recht op schadevergoeding  zonder meer vervalt. Indien aan de hogergemelde voorwaarden voldaan is, beperkt de aansprakelijkheid en/of de herstelplicht van de Aannemer zich tot, naar keuze van de Aannemer, het deugdelijk herstellen of vervangen van de goederen of werken, waarvan bewezen is dat de verborgen gebreken of de verborgen niet-conformiteit uitsluitend het gevolg zijn van het toedoen van de Aannemer. Het deugdelijk herstel of de vervanging kan er in elk geval slechts toe leiden dat Klant in het bezit wordt gesteld van een product en/of resultaat met een waarde gelijk aan dat van het initieel geleverde goed of de initieel geleverde diensten. Elke andere vordering tot schadevergoeding, bijvoorbeeld maar niet-limitatief inzake bedrijfsschade, exploitatie- of enige andere indirecte en/of immateriële schade, is uitgesloten. De Aannemer is, met inachtneming van hetgeen in dit artikel bepaald, ten allen tijde in elk geval slechts aansprakelijk voor schade tot maximaal het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheidsverzekeraar van De Aannemer wordt uitgekeerd. Indien er geen tussenkomst is van een verzekeraar, is de aansprakelijkheid van de Aannemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde of geplaatste goederen

8.2 De Klant garandeert dat alle voor de goede uitvoering van de opdracht essentiële informatie (incl. plannen) is verstrekt. De Aannemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de Klant verstrekte informatie.

8.3 De Aannemer is niet verantwoordelijk voor schade aan naburige werven, eigendommen of ondergrondse buizen, leidingen, installaties, constructies en kabels.  De Klant zal tevens voor aanvang van de werken een voldoende verzekering onderschrijven voor dergelijke schadegevallen. De Klant verklaart tevens uitdrukkelijk kennis te hebben van het gegeven dat de Aannemer gebruik kan maken van zware machines (graafmachines, vrachtwagens, etc.) dewelke mogelijk schade kunnen veroorzaken door hun gewicht en omvang. De Klant is, ingeval de opdracht van de Aannemer betrekking heeft op verbouwingswerken, tevens gehouden om voorafgaand aan de werken een ABR-verzekering af te sluiten, waarin de Aannemer wordt opgenomen als verzekerde. Bij gebreke hieraan is de Klant zelf verantwoordelijk voor alle risico’s die normaliter worden gedekt door de ABR-verzekering.

8.4 De Aannemer is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de Klant noch is hij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een daad van de Klant of van een derde (zoals, niet limitatief, wijziging of reparatie anders dan door of in opdracht van de Aannemer uitgevoerd, alsook installatie en/of gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer algemeen aanvaard), ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. De Aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar aangestelden, behoudens ingeval van opzet of grove schuld.

8.5 De Aannemer zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, immateriële schade of gevolgschade.

9. Nietigheden en verval van recht

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene Voorwaarden en meer algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen partijen regelen, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule.

Het niet [onmiddellijk] opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door de Aannemer houdt geenszins een afstand van recht in.

10. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen de Aannemer en de Klant worden beheerst door het Belgische recht.

Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen de Aannemer en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.