Algemene voorwaarden

1. Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door BVBA Tim Building, met zetel te 2500 Lier, Hooglachenen 56, te worden aanvaard. Elke bestelling betekent een aanvaarding van onze algemene en factuur- voorwaarden, dewelke vermeld staan bij de offerte, bestelbon en keerzijde van het factuur.

2. Prijs- en andere vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van BVBA Tim Building binden BVBA Tim Building niet behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Leverings- of uitvoeringstermijnen worden door BVBA Tim Building steeds bij benadering medegedeeld en binden BVBA Tim Building niet. Dergelijke indicatieve prijsopgaven en termijnen kunnen in geen enkel geval een basis zijn om enige betwistingen te voeren lastens BVBA Tim Building.

3. Elke factuur van BVBA Tim Building dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag; wordt geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur contant op de factuurdatum te worden betaald. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of om andere redenen. Bij contante betaling dient de factuur afgetekend te zijn voor ontvangst door een van de zaakvoerders van BVBA Tim Building. Enkel een getekend exemplaar is geldig als bewijs van contante betaling.

4. Onbetaalde factuurbedragen worden ingaande vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan minimaal 10,00%/jaar. Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan 10,00 %, met een minimum van 75,00 EUR , onverminderd het recht van BVBA Tim Building om een hogere schadever-goeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is. Alle bijkomende kosten/schade/ verliezen die ontstaan door het uitblijven van de stipte en volledige betaling van de facturen/voorschotten, zullen eveneens ten laste zijn van de ingebreke blijvende partij.

5. Indien facturen van BVBA Tim Building onbetaald blijven op hun vervaldag, is BVBA Tim Building gerechtigd, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten/werken op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag ; de wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.

6. De klant zorgt er voor dat de werf/plaats van levering der goederen goed bereikbaar is. Hij staat ook in voor alle nodige en nuttige veiligheidsvoorzieningen en de vereiste vergunningen/toelatingen. De klant zorgt eveneens voor het goed bewaken van de werf en alle aanwezige en geleverde goederen.

7. Klachten omtrent facturen van BVBA Tim Building dienen aangetekend aan BVBA Tim Building te worden toegezonden binnen de 8 dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.

8. Klachten omtrent verborgen gebreken in geleverde goederen of uitgevoerde diensten dienen aangetekend of per fax aan BVBA Tim Building te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de 7 dagen
na de vaststelling ervan. Door de mondelinge aanvaarding van het geleverde werk of het meenemen of in ontvangst nemen van de bestelde goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Alleszins moeten opmerkingen aangaande de leveringen en uitvoering der werken binnen de 7 dagen na vaststelling aangetekend ter kennis worden gebracht aan BVBA Tim Building. De geleverde goederen worden geacht te zijn aanvaard door de koper/contractspartij – als conform en zonder gebreken – bij gebreke aan een dergelijke schriftelijke melding. Na een termijn van 6 maanden na verzending van de (slot)factuur, worden onder geen enkele voorwaarde klachten aanvaard inzake uitvoering der werken en inzake de geleverde goederen.

9. Meerwerken, uitgevoerd boven de vooraf vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan de uurtarieven die in de initiële opdracht/offerte werden voorzien. De klant heeft zich desbetreffend op voorhand laten informeren en aanvaardt uitdrukkelijk deze werkwijze.

10. Door haar verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van BVBA Tim Building zo lang de volledige prijs ervan niet is betaald, terwijl de koper vanaf de levering ervan alle risico’s en aansprakelijkheid voor deze goederen draagt. Terugname van deze goederen heeft niet voor gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.

11. De koper die bij BVBA Tim Building goederen heeft besteld en deze bestelling annuleert, dient aan BVBA Tim Building een schadevergoeding te betalen gelijk aan 10% van de verkoopprijs; indien de BVBA Tim Building de bestelling annuleert is zij een zelfde schadevergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van partijen om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijzen dat hun schade groter is. Indien de annulering het gevolg is van overmacht, wordt de schadevergoeding beperkt tot de bewezen onkosten. Reeds betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar door de contractspartij.

12. BVBA Tim Building rekent onkosten aan voor het opstellen van plans en schetsen. Enkel in geval er sprake is van een effectieve opdracht/bestelling bij BVBA Tim Building zal er geen meerkost worden aangerekend voor plans en schetsen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

13. BVBA Tim Building is niet verantwoordelijk voor schade aan naburige werven, eigendommen of ondergrondse buizen, leidingen, installaties, constructies en kabels. De opdrachtgever zal BVBA Tim Building volledig en correct voorzien van alle informatie en plans. De opdrachtgever zal tevens een voldoende verzekering onder-schrijven voor dergelijke schadegevallen. De opdrachtgever verklaart tevens uitdrukkelijk kennis te hebben van het gegeven dat BVBA Tim Building gebruik kan maken van zware machines en toestellen (graafmachines, vrachtwagen, …) dewelke mogelijk schade kunnen veroorzaken door hun gewicht en omvang.

14. De nietigheid van een van deze clausules brengt de geldigheid van de andere clausules niet in het gedrang.

15. Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch Recht van toepassing. De Rechtbank-en, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

Tim Building bvba
Hooglachenen 56,
2500 – Lier
BTW: BE0842.645.730
Bank: BE05 7310 2241 7075
Tel-0494 67 75 53